Oferta:Nakrętki

Nakrętki:

  • nakrętki sześciokątne PN 82144 (DIN 934): kl. 5; 8; 10; 12
  • nakrętki sześciokątne długie PN 82157 (DIN 6334) kl. 5; 8
  • nakrętki sześciokątne z kołnierzem, ząbkowane DIN 9623 kl.8
  • nakrętki samokontrujące  PN 82175 (DIN 985) kl. 8; 10
  • nakrętki kołpakowe PN 82181 (DIN 1587) kl. 5

Nakrętki pozostałe:

  • nakrętki koronowe PN 82148 (DIN 935) kl. 5; 8; 10
  • nakrętki napinające otwarte DIN 1480
  • nakrętki napinające rurowe DIN 1478
  • nakrętki skrzydełkowe PN 82439 (DIN 935)
  • nakrętki z uchem DIN 582